สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวชลบุรี ศึกษาธรรมชาติ ผ่านศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติของจังหวัดชลบุรี

แม้ว่าชลบุรี จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย แต่ภายในส่วนของบริเวณทางธรรมชาติ กลับได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวอย่างมากที่สุด อย่างเช่น ทางศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน สถานที่เที่ยวชลบุรีอีกบริเวณหนึ่ง ยังอยากให้ผู้เดินทาง หรือว่าประชาชนทั่วไป ได้มีการบริหารร่างกายไปด้วย จึงจัดสร้างศูนย์สุขภาพขึ้น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติแห่งนี้ยังมีต้นโกงกางเกิดขึ้น เพื่อที่จะป้องกันคลื่นทะเลกระทบกับชายฝัง สำหรับต้นโกงกางนั้นจะมีคุณค่าอย่างมากกับสัตว์น้ำ พร้อมกับที่สำคัญยังอาจช่วยดักจับสารอินทรีย์ตกตะกอนได้ดีด้วย ดังนั้นศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คือสถานที่เที่ยวชลบุรีอีกแห่งหนึ่ง ที่ทำให้นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาศึกษาข้อมูลธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์

Read More